Liońska Tkalnia Jedwabi S.A.
Nr. spółki 2516
Siedziba spóki
Warszawa
Sąd rejestrowy i numer RHB
Warszawa
RHB XLIX 6995
Data rejestracji
spółki
Zmiany kapitału
Kapitał zakładowy spółki w momencie założenia został ustalony na kwotę 500.000 zł i podzielony był na 500 akcji na okaziciela.
Przypisy