Wykaz skrótów

Poniżej znajduje się lista wszystkich skrótów używanych w bazach danych Historii Polskich Spółek Akcyjnych

 

AP - Archiwum Państwowe

AP Warszawa - SO w Warszawie RHB - Archiwum Państwowe w Warszawie, zespół Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Handlowy, Rejestr Handlowy dział B

Atlas dawnej architektury - Jarosław Zieliński, Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy, t. 1 - 15

Dz.P.P.P. - Dziennik Praw Państwa Polskiego

Dz. U. - Dziennik Ustaw

Dz. Urz. MS - Dziennik Urzędowy Ministerstwa Skarbu

GLPP - Gazeta Losowań Papierów Publicznych

KAPHiF 1922 - Księga Adresowa Przemysłu, Handlu i Finansów 1922, oprac. inż. Antoni Rościsław Sroka

KFŁ - J. Kuciński, R. Bonisławski, M. Janik - Księga Fabryk Łodzi, Łódź 2009

KZBP - Katalog Zabytków Budownictwa Przemysłowego w Polsce, wydawnictwo Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN

MP - Monitor Polski

M PiH oraz S - Ministrowie Przemysłu i Handlu oraz Skarbu

NAC - Narodowe Archiwum Cyfrowe

O.P. dodatek do Dz. U. M. Spr. - Obwieszczenia Publiczne dodatek do Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości

PPiHP. Rocznik I - Przewodnik Przemysłu i Handlu Polskiego. Rocznik I. Red. naczelny Leon Pączewski, Warszawa 1926

PSB - Polski Słownik Biograficzny

RHB - Rejestr Handlowy dział B

RISA 1929 - Rocznik Informacyjny o Spółkach Akcyjnych w Polsce 1929, oprac. Teodor Szober

RISA 1930 - Rocznik Informacyjny o Spółkach Akcyjnych w Polsce 1930, oprac. Teodor Szober

RPPiH 1936 - Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu 1936

RPPiH 1938 - Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu 1938

TLS - transport, logistyka, spedycja

WIG - Wojskowy Instytut Geograficzny