Wykaz skrótów

Poniżej znajduje się lista wszystkich skrótów używanych w bazach danych Historii Polskich Spółek Akcyjnych

 

AP - Archiwum Państwowe

AP Warszawa - SO w Warszawie RHB - Archiwum Państwowe w Warszawie, zespół Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Handlowy, Rejestr Handlowy dział B

Atlas dawnej architektury - Jarosław Zieliński, Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy, t. 1 - 15

Dz.P.P.P. - Dziennik Praw Państwa Polskiego

Dz. U. - Dziennik Ustaw

Dz. Urz. MS - Dziennik Urzędowy Ministerstwa Skarbu

GLPP - Gazeta Losowań Papierów Publicznych

KAP 1928 - Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla Handlu, Przemysłu, Rzemiosł i Rolnictwa 1928, Warszawa

KAPHiF 1922 - Księga Adresowa Przemysłu, Handlu i Finansów 1922, oprac. inż. Antoni Rościsław Sroka

KFŁ - J. Kuciński, R. Bonisławski, M. Janik - Księga Fabryk Łodzi, Łódź 2009

KZBP - Katalog Zabytków Budownictwa Przemysłowego w Polsce, wydawnictwo Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN

MP - Monitor Polski

M PiH oraz S - Ministrowie Przemysłu i Handlu oraz Skarbu

NAC - Narodowe Archiwum Cyfrowe

O.P. dodatek do Dz. U. M. Spr. - Obwieszczenia Publiczne dodatek do Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości

PFKP 1905 - Leon Jeziorański - Księga Adresowa Przemysłu Fabrycznego w Królestwie Polskiem na rok 1905, Rok II, Warszawa 1905

PFKP 1908 - Leon Jeziorański - Przemysł Fabryczny w Królestwie Polskiem, Rok V, Warszawa 1908

PPiHP. Rocznik I - Przewodnik Przemysłu i Handlu Polskiego. Rocznik I. Red. naczelny Leon Pączewski, Warszawa 1926

PPiHP. Rocznik II - Przewodnik Przemysłu i Handlu Polskiego. Rocznik II. Red. naczelny Leon Pączewski, Warszawa 1928

PSA - Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. - Prawo o spółkach akcyjnych

PSB - Polski Słownik Biograficzny

RHB - Rejestr Handlowy dział B

RISA 1929 - Rocznik Informacyjny o Spółkach Akcyjnych w Polsce 1929, oprac. Teodor Szober

RISA 1930 - Rocznik Informacyjny o Spółkach Akcyjnych w Polsce 1930, oprac. Teodor Szober

RPPiH 1936 - Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu 1936

RPPiH 1938 - Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu 1938

TLS - transport, logistyka, spedycja

WIG - Wojskowy Instytut Geograficzny