Polska Linia Lotnicza "Aerolot" S.A.
Nr. spółki 1188
Siedziba spóki
Warszawa
Branże
TLS
Lokalizacje siedziby zarządu i zakładów
adres współczesny
adres dawny
Siedziba Zarządu
adres współczesny
Warszawa, ul. Nowy Świat 24
adres dawny
Warszawa, ul. Nowy Świat 24
Sąd rejestrowy i numer RHB
Warszawa
RHB XXI 3872
Data zatwierdzenia statutu
21.03.1925
Data zebrania założycielskiego
09.05.1925
Data rejestracji
spółki
Przedmiot działalności
Celem spółki była: a) komunikacja lotnicza wszelkiego rodzaju, a w szczególności przewóz poczty, osób i towarów b) nabywanie i przyjmowanie koncesji na komunikację lotniczą c) zawieranie umów o wspólną eksploatację podobnych przedsiębiorstw d) wykonywanie wszelkich łączących się z tym operacji finansowych i handlowych i prowadzenie odpowiednich przedsiębiorstw przemysłowych, a w szczególności ekwipowanie statków, przyjmowanie towarów na skład, udzielanie pożyczek na przyjęte na skład i do przewozu towary oraz ubezpieczenie tych towarów, jak i podróżujących osób w towarzystwach asekuracyjnych
Członkowie zarządu
od: 14.05.1925
do: 17.12.1928
od: 14.05.1925
do: 17.12.1928
od: 14.05.1925
do: 22.12.1927
Zmiany kapitału
Kapitał zakładowy spółki w momencie jej utworzenia został określony na kwotę 100.000 zł i był podzielony na akcje o wartości nominalnej 50 zł każda, z czego 1.500 akcji było akcjami imiennymi, a 500 akcji było akcjami na okaziciela. Na poczet kapitału zostało wpłacone 50.000 zł, a pozostała kwota miała być uiszczona w przeciągu roku od utworzenia spółki.
Kapitał zakładowy spółki został podniesiony do kwoty 300.000 złotych i był podzielony na 6.000 akcji. Podniesienie kapitału nastąpiło w następstwie II emisji akcji (4.000 sztuk) zatwierdzonej przez MPiH oraz S. Wszystkie akcje były całkowicie opłacone.
Likwidacja spółki
Inne informacje
Statut spółki (par. 6) dopuszczał wydawanie akcji spółki w odcinkach zbiorowych po 5, 10, 25, 100 i 500 akcji.
Spółka posiadała nietypowo określone, jak na spółkę zarejestrowaną w Warszawie, organy. Mianowicie zgodnie z par. 18 spółki poza Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy organami były Rada Zawiadowcza, Wydział Wykonawczy i Komisja Rewizyjna.
Likwidacja spółki nigdy nie została formalnie zakończona. Brak wzmianki o wykreśleniu spółki. Ostatni wpis ma datę 8.10.1938 r. i wykreśla jako likwidatora dr Bronisława Dunin - Rzuchowskiego wskutek jego śmierci.
Źródła
Przypisy