Spółka Akcyjna "Fanto" we Lwowie
Nr. spółki 619
Firmy spółki
Spółka Akcyjna "Fanto"
Siedziba spóki
Lwów
Branże
Naftowa
Lokalizacje siedziby zarządu i zakładów
adres współczesny
adres dawny
Biuro spółki
adres współczesny
-
adres dawny
Lwów, ul. Kościuszki 8
Kasa spółki
adres współczesny
-
adres dawny
Lwów, ul. Herburtów 1
Biuro spółki
adres współczesny
Warszawa, ul. Nowy Świat 24
adres dawny
Warszawa, ul. Nowy Świat 24
Kasa spółki
adres współczesny
-
adres dawny
Warszawa, ul. Wiejska 14
Lokal spółki
adres współczesny
-
adres dawny
Lwów, plac Mariacki 8
Sąd rejestrowy i numer RHB
Lwów
RHB X 1546
Data zatwierdzenia statutu
15.11.1919
Przedmiot działalności
1. Zakładanie, zakup, dzierżawa i prowadzenie rafinerii nafty albo innych zakładów mających na celu rafinowanie lub przeróbkę nafty i produktów pokrewnych, dalej zakładanie, zakup, dzierżawę i prowadzenie kopalń węgla, zakładów przemysłowych przeznaczonych do przeróbki węgla i produktów pokrewnych, zakładanie fabryk chemicznych, urządzeń dla przedsiębiorstw wiertniczych, wyrób motorów eksplozyjnych i w ogóle wszelkich przedmiotów przy których zużywa się oleje mineralne lub produkty pokrewne, w końcu zakładanie, zakup, dzierżawa i prowadzenie fabryk beczek. 2. Wydobywanie nafty i innych pokrewnych produktów, rafinowanie i handel nimi 3. Zakup, dzierżawa i w ogóle nabywanie w jakikolwiek sposób praw poszukiwania i wydobywania minerałów bitumicznych , dalej nabywanie nieruchomości nadających się do wydobycia materiałów bitumicznych wraz z należącym do tej nieruchomości gospodarstwem rolnym i leśnym 4. Uprawianie wszelkich interesów i przemysłów służących do popierania powyższych celów.
Założyciele
C. k. Uprzywilejowany Galicyjski Akcyjny Bank Hipoteczny
Zmiany kapitału
Kapitał zakładowy spółki w momencie jej utworzenia został ustalony na kwotę 6.000.000 koron i dzielił się na 30.000 akcji po 200 koron każda. Akcje zostały w pełni opłacone. Wszystkie akcje spółki zostały wydane na okaziciela.
Po uzyskaniu w dniu 15.02.1922 r. zezwolenia MPiH oraz S spółka podwyższyła kapitał zakładowy do kwoty 24.000.000 mkp w taki sposób, że: 1. Poprzednie akcje o nominale 200 koron po przewalutowaniu posiadały nominał 140 mkp, a spółka zażądała dopłat do każdej akcji w wysokości 60 mkp. Tym sposobem akcje dotychczasowej I emisji miały nominał 200 mkp (30.000 akcji po 200 mkp). 2. Przeprowadzono II emisję akcji w ilości 90.000 sztuk po 200 mkp, przy czym właścicielom akcji I emisji przysługiwało prawo pierwszeństwa objęcia akcji II emisji w ilości 3 akcji na dotychczas posiadaną jedną akcję. Cena emisyjna była równa cenie nominalnej powiększonej o 5% odsetki liczone od dnia 1.05.1921 r., a prawo poboru mogło zostać wykonane do 14.05.1922 r. Po tym terminie akcje II emisji miała rozdzielić według własnego uznania Rada Zawiadowcza. Dywidenda na akcje II emisji przysługiwała od dnia 1.05.1920 r.
W drodze III emisji na podstawie upoważnienia statutowego spółka zaoferowała akcjonariuszom za każde 2 dawne akcje jedną nową. W ten sposób kapitał zakładowy został podwyższony poprzez emisję 60.000 akcji po 200 mkp. tj. o 12.000.000 mkp do kwoty 36.000.000 mkp. Cena emisyjna akcji III emisji wynosiła 200 mkp powiększone o 5% odsetki liczone od dnia 1.05.1921 r. Od tej samej daty akcje te uczestniczyły w dywidendzie. Prawo poboru mogło być wykonane w terminie 2 tygodni od dnia publikacji ogłoszenia, która nastąpiła w 25.04.1922 r.
W następstwie przerachowania bilansu oraz zatwierdzonego postanowieniem MPiH oraz S z dnia 31.12.1926 r. powiększenia kapitału zakładowego o kwotę 2.979.261 zł drogą przeniesienia tej kwoty z kapitału rezerwowego kapitał zakładowy został ustalony na kwotę 4.000.000 zł. Tak ustalony kapitał dzielił się na 20.000 akcji po 200 zł każda.
Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 12.12.1934 r. podjęto decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o 5.000.000 zł z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w proporcji na 4 dotychczasowe akcje przysługiwało prawo objęcia 5 akcji II emisji. Cenę emisyjną oznaczono na 200 zł za akcję, a prawa do dywidendy przysługiwały od 1.05.1934 roku. Na tymże WZA był reprezentowany cały kapitał, a obecni akcjonariusze złożyli do protokołu oświadczenie o objęciu wszystkich akcji nowej emisji. Jednocześnie to Walne Zgromadzenie postanowiło pokryć dotychczasowe straty spółki w wysokości 4.670.342,74 zł poprzez obniżenie kapitału zakładowego o taką kwotę drogą umorzenia wszystkich akcji I emisji i 3.351,72 sztuk akcji II emisji. Jednocześnie z części pozostałego kapitału zakładowego stworzyć kapitał rezerwowy na kwotę 329.657,26 zł drogą umorzenia 1.648,28 sztuk akcji II emisji. W efekcie tych zabiegów kapitał zakładowy został ponownie ustalony na kwotę 4.000.000 zł i składał się z 20.000 akcji o nominale 200 zł każda.
Zmiany treści statutu
Pierwotny tekst statutu spółki został zatwierdzony 15.11.1919 przez MPiH oraz S i opublikowany w MP 277/1919 r.
Postanowieniem MPiH oraz S z dnia 15.02.1922 r. zostały zatwierdzone zmiany statutu spółki w taki sposób, że zmieniono firmę spółki, podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz konieczność uzyskania zgody Państwa m. in. na połączenie spółek. Lista zmian została opublikowana w MP 72/1922.
Postanowieniem MPiH oraz S z dnia 10.03.1924 r. została zatwierdzona kolejna zmiana statutu spółki dotycząca zmian w zakresie Walnego Zgromadzenia oraz protokołów Rady Zawiadowczej. Informacja o zmianach została opublikowana w MP 70/1924.
Zatwierdzenie zmiany statutu spółki w zakresie wysokości kapitału zakładowego postanowieniem MPiH oraz S z dnia 31.12.1926 r. opublikowane w MP 18/1927.
Statut spółki w zakresie liczebności Rady Zawiadowczej został zmieniony po zatwierdzeniu przez MPiH oraz S postanowieniem z dnia 23.07.1927 r. opublikowanym w MP 161/1927. W ogłoszeniu jednak wkradł się błąd sprostowany następnie w MP 185/1927, w taki sposób, że w rzeczywistości liczebność Rady Zawiadowczej miała wynosić między 6 a 16 czonków.
Inne informacje
Zachodzi ciekawa relacja pomiędzy Spółką Akcyjną "Fanto" a Spółką Akcyjną dla Przemysłu Oleju Skalnego przedtem "David Fanto i S-ka" (w bazie pod numerem 1550). Z porównania bilansu otwarcia spółki w złotych na dzień 1.05.1924 r. oraz bilansu na dzień 30.04.1925 r. (patrz: Źródła). wynika, że z jednej strony gwałtownie wzrósł majątek spółki (na dzień 1.05.1924 r. rafineria w Ustrzykach wyceniona na 4.400.000 zł, a na dzień 30.04.1925 r. w tej pozycji "zakłady przemysłowe" wycenione łącznie na 21.949.335,82 zł), a z drugiej strony tak samo znacznie wzrosły zobowiązania spółki (pozycja "Wierzyciele" na dzień 1.05.1924 r. wykazywała stan 7.858.523,43 zł, a na dzień 30.04.1924 r. stan 23.650.422,76 zł). W tej sytuacji nasuwa się oczywisty wniosek, iż spółka kupiła znaczący majątek, przy czym płatność ceny została odroczona. Jednocześnie wiemy, że spółka Spółka Akcyjna dla Przemysłu Oleju Skalnego przedtem "David Fanto i S-ka" była spółką bliźniaczą, nawet przedmiot działalności miała literalnie określony w identyczny sposób, a spółki dzieliły ze sobą biura. Nie ma także jakiejkolwiek wzmianki o funkcjonowaniu po 1926 roku tej spółki, z czego nasuwa się wniosek, iż to właśnie ona zbyła swój cały majątek Spółce Akcyjnej "Fanto", stając się tym samym jej głównym wierzycielem. Potwierdzeniem powyższej tezy może być także informacja zawarta w sprawozdaniu z uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej "Fanto" podjętych w dniu 8.10.1932 r., gdzie zdecydowano "prowadzić nadal przedsiębiorstwo w dotychczasowych rozmiarach ze względu na oświadczenie głównego wierzyciela niedomagania się zwrotu swej wierzytelności w okresie 5-letnim".
Spółka należała do największej grupy naftowej w Polsce, kontrolowanej przez kapitał francuski: "Małopolska" Grupa Francuskich Towarzystw Naftowych, Przemysłowych i Handlowych w Polsce.
Źródła
Przypisy