"Pantarei" Powszechne Zakłady Magazynowe i Transportowe S.A.
Nr. spółki 1104
Siedziba spóki
Gdynia
Branże
TLS
Lokalizacje siedziby zarządu i zakładów
adres współczesny
adres dawny
Magazyn spółki
adres współczesny
Gdynia, ul. Polska 16
adres dawny
Gdynia, Nabrzeże Polskie
Magazyn spółki
adres współczesny
Gdynia, ul. Polska 13-15
adres dawny
Gdynia port
Sąd rejestrowy i numer RHB
Gdynia
RHB 84
Data rejestracji
spółki
Przedmiot działalności
Spółka prowadziła ekspedycję, przewozy, magazynowanie, ubezpieczenie i clenie towarów, emitowała warranty, prowadziła publiczny dom składowy, składy tranzytowe, składy wolnocłowe i składy zawozowe, zajmowała się inkasem zaliczeń, transportami międzynarodowymi i morskimi.
Założyciele
Polski Bank Przemysłowy S.A. oddział w Warszawie
Członkowie zarządu
od: 03.10.1929
od: 03.10.1929
od: 03.10.1929
Członkowie rady nadzorczej
od: 03.10.1929
od: 03.10.1929
od: 03.10.1929
od: 03.10.1929
od: 03.10.1929
od: 03.10.1929
Zmiany kapitału
Kapitał zakładowy w momencie założenia spółki został określony na kwotę 1.000.000 zł. Intrygujące jest podzielenie kapitału, w ten sposób że wyemitowano 10.000 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 100 zł i 2.000 akcji użytkowych. Akcje użytkowe oczywiście nie posiadały wartości nominalnej.
od: 1929
Informacja o akcjach założycielskich jest nieścisła. W rzeczywistości założyciele, za usługi świadczone przy założeniu spółki, otrzymali 2.000 imiennych świadectw założycielskich bez określonej wartości nominalnej i ważnych 25 lat. Świadectwa dawały posiadaczom prawo do udziału w czystym zysku spółki oraz pierwszeństwo nabycia 1/4 nowej emisji akcji w razie powiększenia kapitału.
Inne informacje
Niezwykle ciekawy i barwny opis spółki został przedstawiony przez Macieja Rdesińskiego w artykule pt. "Pantarei" zamieszczonym w Roczniku Gdyńskim 1978/79. Niestety w tekście nie zostały wskazane źródła informacji, aczkolwiek z opisu należy sądzić, iż autor dysponował takowymi. W tym miejscu podajemy odesłanie do artykułu, natomiast po ustaleniu źródeł zweryfikowana informacje zostaną zamieszczone w niniejszej bazie.
Publikatorami ogłoszeń spółki miały być Monitor Polski i Gazeta Morska w Gdyni.
Przypisy