Spółka Akcyjna dla Przemysłu Oleju Skalnego przedtem "David Fanto i S-ka"
Nr. spółki 1550
Siedziba spóki
Lwów
Branże
Naftowa
Lokalizacje siedziby zarządu i zakładów
adres współczesny
adres dawny
Kasa spółki
adres współczesny
-
adres dawny
Warszawa, ul. Wiejska 14
Data zatwierdzenia statutu
Przedmiot działalności
1. Zakładanie, zakup, dzierżawa i prowadzenie rafinerii nafty albo innych zakładów mających na celu rafinowanie lub przeróbkę nafty i produktów pokrewnych, dalej zakładanie, zakup, dzierżawę i prowadzenie kopalń węgla, zakładów przemysłowych przeznaczonych do przeróbki węgla i produktów pokrewnych, zakładanie fabryk chemicznych, urządzeń dla przedsiębiorstw wiertniczych, wyrób motorów eksplozyjnych i w ogóle wszelkich przedmiotów przy których zużywa się oleje mineralne lub produkty pokrewne, w końcu zakładanie, zakup, dzierżawa i prowadzenie fabryk beczek. 2. Wydobywanie nafty i innych pokrewnych produktów, rafinowanie i handel nimi 3. Zakup, dzierżawa i w ogóle nabywanie w jakikolwiek sposób praw poszukiwania i wydobywania minerałów bitumicznych , dalej nabywanie nieruchomości nadających się do wydobycia materiałów bitumicznych wraz z należącym do tej nieruchomości gospodarstwem rolnym i leśnym 4. Uprawianie wszelkich interesów i przemysłów służących do popierania powyższych celów.
Zmiany kapitału
Kapitał zakładowy w momencie utworzenia został określony na kwotę 10.000.000 mkp i podzielony został na 10.000 akcji na okaziciela po 1.000 mkp każda. Akcje zostały opłacone aportem w postaci przedsiębiorstwa spółki Towarzystwo Akcyjne dla przemysłu oleju skalnego przedtem Dawid Fanto i S-ka w Wiedniu, na które składały się kopalnie w gminach Tustanowice, Borysław, Popiele, Stróże Wielkie, Pniów i Bitków, rurociągi w gminach Borysław, Tustanowice i Hubicze, rafineria w Ustrzykach Dolnych. Całości emisji została w tej sytuacji objęta przez spółkę z siedzibą w Wiedniu.
Zmiany treści statutu
Pierwotna treść statutu spółki zatwierdzona przez MPiH oraz S w dniu 23.09.1923 r. została opublikowana w MP 225/1923.
Inne informacje
Zachodzi ciekawa relacja pomiędzy Spółką Akcyjną "Fanto" (w bazie pod numerem 619) a Spółką Akcyjną dla Przemysłu Oleju Skalnego przedtem "David Fanto i S-ka" . Z porównania bilansu otwarcia Spółki Akcyjnej "Fanto" w złotych na dzień 1.05.1924 r. oraz bilansu na dzień 30.04.1925 r. (patrz: Źródła w: Spółka Akcyjna "Fanto") wynika, że z jednej strony gwałtownie wzrósł majątek tamtej spółki (na dzień 1.05.1924 r. rafineria w Ustrzykach wyceniona na 4.400.000 zł, a na dzień 30.04.1925 r. w tej pozycji "zakłady przemysłowe" wycenione łącznie na 21.949.335,82 zł), a z drugiej strony tak samo znacznie wzrosły zobowiązania spółki (pozycja "Wierzyciele" na dzień 1.05.1924 r. wykazywała stan 7.858.523,43 zł, a na dzień 30.04.1924 r. stan 23.650.422,76 zł). W tej sytuacji nasuwa się oczywisty wniosek, iż Spółka Akcyjna "Fanto" kupiła znaczący majątek, przy czym płatność ceny została odroczona. Jednocześnie wiemy, że spółka Spółka Akcyjna dla Przemysłu Oleju Skalnego przedtem "David Fanto i S-ka" była spółką bliźniaczą, nawet przedmiot działalności miała literalnie określony w identyczny sposób, a spółki dzieliły ze sobą biura. Nie ma także jakiejkolwiek wzmianki o funkcjonowaniu po 1926 roku tej spółki, z czego nasuwa się wniosek, iż to właśnie ona zbyła swój cały majątek Spółce Akcyjnej "Fanto", stając się tym samym jej głównym wierzycielem. Potwierdzeniem powyższej tezy może być także informacja zawarta w sprawozdaniu z uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej "Fanto" podjętych w dniu 8.10.1932 r., gdzie zdecydowano "prowadzić nadal przedsiębiorstwo w dotychczasowych rozmiarach ze względu na oświadczenie głównego wierzyciela niedomagania się zwrotu swej wierzytelności w okresie 5-letnim".
Przypisy