Warszawskie Akcyjne Towarzystwo Przemysłowe
Nr. spółki 2195
Siedziba spóki
Warszawa
Data zatwierdzenia statutu
Przedmiot działalności
Nabywanie i eksploatacja pokładów rudy i pokładów innych minerałów do przetapiania w Polsce, w celu urządzania i prowadzenia zakładów górniczych, fabryk i zakładów hutniczych, a także w celu handlu wszelkimi innymi, wszelkiego rodzaju towarami w Polsce
Zmiany kapitału
Kapitał zakładowy określony na 1.000.000 mk podzielony na 500 akcji na okaziciela po 2.000 mk.
Przypisy