"A. Chrapkiewicz" Zjednoczone Tartaki Parowe, Przedsiębiorstwo Budowlane i Cegielnia S.A. w Andrychowie
Nr. spółki 1
Firmy spółki
"Stefan hr. Bobrowski" S.A. Tartak Parowy w Andrychowie
Siedziba spóki
Andrychów
od: 06.11.1924
Branże
Drzewny
Budowlany
Sąd rejestrowy i numer RHB
Wadowice
RHB 55
Data podpisania
statutu
Data zatwierdzenia statutu
Data rejestracji
spółki
Przedmiot działalności
Prowadzenie przemysłowej przeróbki drzewa i technicznego przystosowania go do celów budowlanych oraz handlu drzewem i jego produktami, nadto przemysłowej produkcji i handlu wszelkiego rodzaju materiałami budowlanymi. Spółka ma prawo działać w obrębie Państwa Polskiego, jak i zagranicą i w tym celu otwierać filie, oddziały, biura, składy i agentury zarówno w kraju, jak i zagranicą z zachowaniem przepisów obowiązujących na terenie danego państwa.
Po zmianach zarejestrowanych 22.05.1929 r. przedmiotem działalności było prowadzenie przemysłowej przeróbki drzewa i technicznego przystosowania go do celów budowlanych oraz handlu drzewem i jego produktami nadto przemysłowej produkcji i handlu wszelkiego rodzaju materiałami budowlanymi
Zmiany kapitału
Kapitał zakładowy przy założeniu spółki ustalony na kwotę 100.000 zł podzielony na w pełni opłaconych gotówkowo 10.000 akcji po 10 zł, z których 20% było akcjami imiennymi uprzywilejowanymi (założycielskie), a 80% było na okaziciela. Ewentualne przyszłe podwyższenia miały być dzielone na akcje w identycznych proporcjach. Akcje imienne mogły wyłącznie być własnością obywateli polskich i nie mogły być zbyte osobom trzecim z wyłączeniem małżonków i krewnych zstępnych bez zezwolenia Rady Zawiadowczej.
Kapitał zakładowy pozostał w kwocie 100.000 zł, ale został podzielony na 1.000 akcji na okaziciela po 100 zł każda.
od: 22.05.1929
Zmiany treści statutu
Pierwotny statut spółki został zatwierdzony postanowieniem Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 27.05.1924 i opublikowany w Monitorze Polskim Nr 126 z 1924 r. pod poz. 305
Statut został zmieniony uchwałą WZA z 27.04.1929 r. w ten sposób, że zmieniono par. 1, 3, 6, 7, 8, 11, 15, 23, 25, 60 pierwotnego statutu. Rejestracja zmian nastąpiła 22.05.1929 r. Uchwały WZA były protokołowane przez notariusza dr Stefana Breyera w Andrychowie (L. Rep. 1220)
Upadłość spółki
Wykreślenie spółki
Inne informacje
Akt organizacyjny spółki został sporządzony w Wadowicach u notariusza Władysława Czerwińskiego dnia 7.06.1924 nr L. R. 3498
W spółce najprawdopodobniej ujawnił się konflikt pomiędzy A. Chrapkiewiczem a S. Bobrowskim, który wkrótce doprowadził do rozejścia się obu akcjonariuszy. Pierwszym przejawem konfliktu może być decyzja Rady Nadzorczej z dnia 11.05.1928 r. wpisana do RHB w dniu 15.02.1929 r., iż w miejsce indywidualnej reprezentacji spółki przez A. Chrapkiewicza ustanawia się reprezentację dwuosobową nowopowołanego dyrektora Franciszka Noworytę wraz z jedną z następujących osób: A. Chrapkiewicz, J. Chrapkiewicz lub S. Bobrowski.
W dniu 6.05.1929 r. została wpisana do RHA I 162 spółka jawna pod firmą "Chrapkiewicz, Cabak i Spółka Przemysł Drzewny Andrychów-Sułkowice". W związku z wpisem o zmianie firmy należy uznać, że dwaj główni udziałowcy postanowili podzielić przedsiębiorstwo. W formie spółki akcyjnej kontynuował działalność hr Stanisław Bobrowski, a A. Chrapkiewicz założył nowy podmiot przejmując tartak w Sułkowicach. Spółka akcyjna z kolei miała tartak w Andrychowie.
od: 06.05.1929
Można przy tym spekulować, iż A. Chrapkiewicz przejął tartak w Sułkowicach, który prowadził już wcześniej, tj. przed założeniem spółki akcyjnej, o czym świadczy ogłoszenie o poszukiwaniu pracowników.
Opis spółki
WZA spółki, które podjęło decyzję o zmianie firmy (27.04.1929) miało także w planach upoważnienie Rady Zawiadowczej do sprzedaży nieruchomości oznaczonych jako lwh. 543, 545 gm. Andrychów i lwh. 485, 499 gm. Sułkowice. Oprócz tego w porządku obrad były zmiany w składzie Rady Zawiadowczej i wybór członków Komisji Rewizyjnej
Źródła
D
Przypisy